Algemene voorwaarden

1. Algemeen/definities
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. verstrekte
en te verstrekken opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet- ambtelijke werkzaamheden. Afwijkende
bedingen gelden uitsluitend indien deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd, terwijl deze voorwaarden
prevaleren boven eventueel door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
B. Cliënten zijn opdrachtgevers die niet beroepshalve een opdracht verstrekken. Tussenpersonen zijn opdrachtgevers, die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, met name advocaten, gerechtsdeurwaarders en door ons erkende incassobureau’s. Ambtelijke werkzaamheden zijn aIle werkzaamheden die bij
wet aan gerechtsdeur- waarders zijn opgedragen. Niet-ambtelijke werkzaamheden zijn aIle overige werkzaamheden welke niet bij wet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, waaronder het verrichten
van incassowerkzaamheden, het geven van (juridische) adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand,
het voeren van procedure’s, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen ter rolzitting en aIle daarmede
verband houdende werkzaamheden.

2. Aanvaarding en uitvoering van opdrachten
A. Een aan Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. vestrekte opdracht geldt als aanvaard, zodra zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht, c.q. deze opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.
B. Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. zal bij de uitvoering van opdrachten de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Met de aanvaarding van een opdracht neemt Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. een inspanningsverplichting op zich.
C. Bij overdracht van een vordering ter incasso machtigt opdrachtgever Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders
B.V. aIle noodzakelijke incassowerkzaamheden te verrichten, zowel in als buiten rechte, waaronder begrepen het
treffen van een redelijke betalingsregeling, het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure en/of het indienen van een faillissementsaanvrage tegen de nalatige debiteur. De opdrachtgever verleent tevens volmacht aan
Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. om zich te voorzien van externe juridische bijstand en/of adviseurs,
terwijl de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever als verschotten zullen worden doorberekend.
D. Opdrachtgevers zullen aan hen verstrekte informatie geheim houden en niet aan derden mogen openbaren,
waaronder begrepen eventueel verstrekte inlichtingen omtrent een debiteur, zulks met inachtneming van de
terzake doende bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
E. Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. verplicht zich terstond tot afrekening met opdrachtgever over
te gaan, zodra uitvoering aan de verstrekte opdracht is gegeven. Betalingen welke plaatsvinden naar aanleiding van een verstrekte opdracht strekken alIereerst ter voldoening van de door Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. gemaakte kosten en/of verschotten, haar toekomende honoraria en/of provisie en meer
speciaal in mindering op ontstane gerechts- dan wel executiekosten.
F. Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen
ter dekking van gemaakte of te maken kosten.

3. Tarieven
A. Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de
vergoeding en kosten, zoals bepaald in haar tarieven, welke een integraal onderdeel uitmaken van
deze algemene voorwaarden.
B. De volgens tarieven aan Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. toekomende vergoeding wordt ook in
rekening gebracht, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking
treft, de opdracht intrekt of Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. ondanks ingebrekestelling zonder
bericht laat.

Algemene voorwaarden
C. Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. is gerechtigd om de tarieven jaarlijks te indexeren overeenkomstig het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

4. Aansprakelijkheid
A. Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. staat niet in voor het behalen van enig resultaat en de
opdracht wordt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever uitgevoerd. Eventuele aansprakelijkheid
van Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. is te alIen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij aansprakelijkheid heeft verzekerd, c.q. tot het bedrag waartoe de verzekeraar van Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. een schade erkent en dekt.
B. Reclames met betrekking tot door Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. verrichte werkzaamheden
dienen door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht en/of de eindafrekening/declaratie is verzonden, bij gebreke waarvan het recht op
reclameren komt te vervallen.

5. Betaling
A. Voldoening van al hetgeen een opdrachtgever aan Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. is verschuldigd, dient te geschieden binnen 30 dagen nadat de declaratie aan de opdrachtgever is verzonden. Na ommekomst van deze termijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim en zal de opdrachtgever
een rentevergoeding verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
A. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen, van welke aard ook, welke tussen opdrachtgever en Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. mochten ontstaan zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement Zwolle.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05071768

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie